Gilettu ca so Mirella pre fonzi (Archivio 1986) Albareto (PR) – Un quarto d’ora con… Angelo Bassoni – “Il Pellegrino delle valli Gotra e Arcina”

Print Friendly, PDF & Email

Bassoni AngeloEcco un piccolo racconto una “poesia” in dialetto “albaretese”, tratta da “Il Pellegrino delle valli Gotra e Arcina” del 1986, che ci descrive una giornata alla ricerca di funghi nei boschi di Albareto (Parma), di Bassoni Angelo (Gilettu) e la figlia Mirella e cosa succedeva quando si andava dal medico in quel periodo (spesso succede ancora oggi o almeno ad Albareto (PR) si racconta che quando nascono i funghi l’ambulatorio del medico è sempre vuoto). 

Quande nassa i fonzi jèn tütti san cumme i corni, quande n’in nassa pü jèn tütti marotti che n’in pönnan pü!

(tradotto – Quando nascono i funghi sono tutti sani come i “corni”, qunando non ne nascono più, sono tutti ammalati e non ne possono più!)

Guarda i post Archivio “Il Pellegrino”Gilettu ca so Mirella pre fonzi Angelo Bassoni

Gilettu ca so Mirella pre fonzi (1)Il dialetto assieme ad altri beni legati alla storia e alla cultura locale, crediamo sia un  “bene culturale”, da scoprire, difendere e recuperare.

Un linguaggio che trasmette e diffonde fatti, impressioni e conoscenze relativi agli ambiti della cultura locale, e che spesso ci fa riflettere sul suo valore sociale e storico.

Testo tratto da “Il Pellegrino delle valli Gotra e Arcina” del 1986 di “Gilettu” Angelo Bassoni (1907 – 1999)

 

Gilettu ca so Mirella pre fonzi

Mi ca me Mirella ina matîna a bunû

sèmma partii che ne ghera anca u su.

Ina voja de fonzi n’era vegnüju

e nâ sü pre bosche emmu vussüju.

Che n’in nasseiva pochi, ben u diseivan

ma che füsse veira pochi ghe credeivan.

Cussü sèmma nai sü fèn ch’emma pudüju

po nâ avanti a macchina na vussüju.

Là in co au prau l’emma lassà

con l’idea de pudeila cargâ.

Sèmma rivai in tu Pian di Ghierdi; pien de gente

ma de fonzi gnissön gheiva gnente.

Are Cuniöre eivan rancau fènna i risuròn

e vardaghe ben ne se vedeiva gnanca in feròn

Anessenu bellu bellu là au Pradòn

ma de fonzi ne ghe n’era pü gnanca jön.

Vedèmmu jön in tin custu cu a testa föra,

l’era u Renattu dra Muntagnöra.

Cumme u n’à cugnüssüju ghemmu dittu: «I ghen bei?»

Lü u l’à rispostu: «Ne ghe gni cuppette, gni gallettéi».

Sü are Bedolle, pièn de furesté

ghe n’eimu pü davanti ch’a de d,rè.

«Anèmu – se semmu ditti – ara Casermètta

là ghe sarà quarche cuppetta».

Appènna rivai se sentì ürli e vusi da gran gente

ma in tu cavagnu gnissön gheiva gnente.

Emu girau ben d’in sü e d’in zü

ma dè cuppette ne ghe n’era pü.

Zü de suttu che m’aspettava

sèntu a me Mirèlla ch’a me ciamava:

«Pä, sarà meju ch’anemma a cà che l’è mezzudì passau!»

«Spetteme lì che vaggu a pijâ a macchina in fondu au prau»

go dittu e versu cà se sèmma aviai;

ma ghe n’aveinu cumme quande sèmma rivai.

In tu vegnì zü, me sentiva in po’ fiaccu

«U n’è gnente – disèiva – sarò un po’ straccu»

Ho fattu pre manjiâ ina buccunâ,

ma ne ghera versu, zü a ne vureiva nâ.

Me pareiva de sentì carcosa au cö:

«Anarò dau megu, (1) eu ghè an cö»,

me son dittu, tantu che u librettu

zercava drentu au tirettu.

Quande l’è ste l’ura, me son n’aviau

versu a jesa e pra straie u m’à cumpagnau

u Primmu du Ninu infastidiau anca lü

perchè de fonzi n’in nasseiva pü.

U gava in serperiu d’asma cu nu lassava quitâ

e u ne savèiva pü che medzenna piiâ.

Ara Pianna du Boccu l’era stau ara mattenna

ch’anca lü l’è pratticu de quarche funzenna.

Un’ava fattu passà parèccie

ma de cuppette u n’ava truvau gni zune gni veccie.

A ne ghe pareiva propriu vèira

che gnanca ina cuppetta veide se pudèiva.

Cusì u pensava tantu cu girava

e in mezzu ai risuròn attentu u vardava,

quande u senta ina vuse ca ghe disèiva

(e lì pre lì dabòn o da bürla piala u ne saveiva):

«T’in truverè miga pü tenti fr’ de lì! »

«Cumme mai? perchè te me disi cusì?»

Dumanda u Primmu du Ninnu

au Miliu dru Mariannu.

E lü respunda tra ina ridada e l’altra, cieru ben:

«Perchè ghe passau cullu mezzu-prete du Celestèn». (2)

Tantu ch’a so storia u me cüntava

emu vüstu che tenti u megu spettavano

«Forsi l’è meju fase una partìa

cusì in po’ de gente e narà via»

Quande se semmu acorti che u su ne ghera pü

anca u megu u l’ava serau sü, …

Sarà veira? Quande nassa i fonzi

jèn tütti san cumme i corni

quande n’in nassa pü

jèn tütti marotti che n’in pönnan pü!

Angelo Bassoni (Gilettu)

(1) megu: medico

(2) Anselmo Zecca, pro-segretario del Vescono di Massa C. così noto in quella città che se si chiede dove sia il Vescovado nessuno lo sa, si chiede di Anselmino tutti sanno indicarlo

Nella foto Bassoni Angeletto: “Custu cos-l’è?”Bassoni Angelo

Gilettu ca so Mirella pre fonzi (2)Annotare su un blog e usare la tecnologia per trasmettere  informazioni, riguardo il nostro dialetto, i costumi, e i “riti”dei vecchi contadini, pensiamo sia importante per cercare di recuperare il nostro passato, la cultura, le tradizioni, e gli usi locali che ancora oggi nel mondo rurale sono tramandati da padre in figlio. 

(guarda i post Origini)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.